Harmony Sweets - Gifts & Candy

Verkoopsvoorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden Harmony VOF, verder genoemd Harmony Sweets

 

Contactgegevens
www.harmonysweets.be
E-mail: info@harmonysweets.be

 

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. harmonysweets behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

Artikel 2.Leveringstermijn
2.1 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1-5 werkdagen, tenzij het gewenste product niet in stock is. In dit geval ontvangt de klant binnen 48 uur een mail om dit te melden.
Indien u meerdere artikelen bestelt vertrekt uw pakje pas indien alle artikelen voorradig zijn. Indien uw pakje hierdoor echter niet binnen de 10 werkende dagen zou kunnen geleverd worden, zullen wij het niet voorradige artikel apart en kosteloos aan u toesturen na deze termijn.

 

De uiterlijke levertijd is 14 dagen. Mochten wij niet binnen 14 dagen kunnen leveren zullen wij u uiterlijk 14 dagen na uw bestelling hierover informeren. U kunt uw bestelling dan zonder kosten annuleren.
Eventuele reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 werkdagen nadat harmony sweets het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de afnemer teruggestort.

 

Artikel 3. Prijzen
3.1 Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Voor rembourszendingen worden extra kosten in rekening gebracht. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief  btw. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Verzendkosten
Voordat u uw bestelling definitief plaatst krijgt u een overzicht met de totale kosten, inclusief verzendkosten. Op dat moment kunt u beslissen of u de bestelling plaatst. Verzendingskosten variëren naargelang het land van levering.

 

Artikel 4. Overmacht
4.1 De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren (met een maximum van 14 dagen, mochten de omstandigheden langer dan 14 dagen voortduren dan stellen we u maximaal 14 dagen na aankoopdatum op de hoogte waarna u het recht krijgt om uw bestelling kostenloos te annuleren), dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht: staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

 

Artikel 5. Vervoer
5.1 De risico's van het vervoer is het risico van harmony sweets en gaat over op de koper op het moment dat uw bestelling door of namens u in ontvangst genomen wordt.

 

5.2 Harmony sweets zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden.

 

Artikel 6. Betaling
6.1 Harmony sweets hanteert de volgende betaalmethodes:
Harmony sweets heeft gekozen voor Ogone als partner voor zijn online betalingen. Dit verzekert dat u via een beveiligde verbinding uw betaling kan voldoen. U betaalt uw aankopen via Visa, Mastercard, Bancontact/MisterCash of Paypal.

 

Zodra uw betaling verwerkt is, wordt uw bestelling klaargemaakt om verstuurd te worden.
Artikel 7. Retourzenden
7.1 Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met harmony sweets te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk aan harmony sweets te melden (info@harmonysweets.be). De afnemer dient het product, na overleg met harmonysweets te sturen naar een vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

 

7.2 Na ontvangst van de retour zal het eventueel reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetaald worden.

 

Artikel 8. Garanties
Bij levering van gebrekkige/incomplete/verkeerde producten heeft de koper recht op aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van het product. Dit recht vervalt wanneer de koper de zaak niet binnen bekwame tijd na ontdekking meldt.

 

Aritikel 9. Klachten- en geschillenprocedure
9.1 Klachten kunt u per e-mail naar ons toesturen. Wij zullen dan binnen drie werkdagen na ontvangst contact met u opnemen om te proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Op alle overeenkomsten met in België wonende consumenten is het Belgisch recht van toepassing. Harmony sweets onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper of van de vestigingsplaats van harmony sweets. Dit naar de keuze van de koper.

 

9.2 Harmony sweets zal binnen 30 dagen de klacht afhandelen. Treedt hier vertraging in op zullen we u tijdig informeren over de reden en de vertragingsduur.

 

Artikel 10. De wet- en regelgeving
10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Harmony sweets is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle betwistingen en geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen harmony sweets en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht van het eerste kanton en de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, tenzij harmony sweets er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 11. Speciale situaties
Harmony sweets houdt zich ten allertijden het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van harmony sweets. Als een bestelling in beslag wordt genomen door de douane, beschadigd raakt tijdens het vervoer of zoek raakt tijdens het vervoer probeert harmony sweets altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde product. Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt!

 

Harmony Sweets : Kastanjestraat 36 3530 Houthalen -Oost